Επιδότηση ανάπτυξης γυναικείας επιχειρηματικότητας

Προκηρύχθηκε δράση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο την ενδυνάμωση και διατήρηση της απασχόλησης σ΄ αυτές τις επιχειρήσεις.

Αποδέκτες:
1) Γυναίκες επιχειρηματίες που επιχειρούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενων επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρείες με νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. ή Συνεταιρισμοί), που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.
2) Προαναφερόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο ενεργειών κάποιου Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ή του οικείου ΠΕΠ, Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, του Αναπτυξιακού Νόμου, επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ κλπ.

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων:
Για να θεωρηθεί μία επιχείρηση/νομικό πρόσωπο/φυσικό πρόσωπο ως επιλέξιμη για τις δράσεις της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή):
• Να βρίσκεται σε λειτουργία.
• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο.
• Η διοίκηση/διαχείριση να ασκείται αποδεδειγμένα ή/και σύμφωνα με το καταστατικό από γυναίκα.
• Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
• Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός της ΕΕ 69/2001. όπως εκάστοτε ισχύει.

Είδος ενίσχυσης:
Η οικονομική ενίσχυση είναι ύψους 100%, καλύπτει τα εξής:
α) Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (μέχρι 8.000 €) για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες, στα θεματικά πεδία:
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
• MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
• ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
β) Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops) μέχρι 1.500 €.
Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
γ) Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ημερίδες μέχρι 6.000 €.
Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ’ ενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών επιχειρηματιών και, αφ’ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους.
δ) Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές αποστολές μέχρι 2.000 €.
Οι ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, fora κλπ.
ε) Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων μέχρι 8.000 €.
Η διαφήμιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας και περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της
επιχείρησης.
στ) Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού μέχρι 15.000 €.
Ο εξοπλισμός αφορά την μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με:
• Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών,
• Την εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).
• Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.).
Το λογισμικό θα στοχεύει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning– ERP), διαχείρισης σχέσεων με την πελατεία (Customer Relationship Management (CRM), σχεδιασμού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων (websites), δημιουργίας κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων μέσω του διαδικτύου κλπ.

Προθεσμία: 5η Νοεμβρίου 2007 (και 10η Δεκεμβρίου 2007 για Δυτική Ελλάδα)


Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.