Δημοσίευση ισολογισμών

Από το 2013 καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών στις εφημερίδες για τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ με την προϋπόθεση όμως ότι αυτός θα δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα της εταιρείας η οποία θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την ανάρτηση των ισολογισμών σας.

Λύσεις από 30 ευρώ!

Σχετικά με την αλλαγή στη νομοθεσία http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/12872