Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές

Δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:

Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009)
H επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα
Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000€

Τι χρηματοδοτείται
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων
Προμήθεια παραγωγικού μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
Προμήθεια λογισμικού
Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)
Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (άϋλες επενδύσεις)
Στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές' ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 - 200.000 €, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τα άτομα απασχόλησης).

Το Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, που καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.