Ύψος και είδος ενίσχυσης

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι

* 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και
* 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά της περιφέρειας Αττικής.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

1. από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
2. από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
3. από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες ανά θεματική ενότητα, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη.

Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών, σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, ισχύει από την ημερομηνία προδημοσίευσής της, 25/5/2009.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι:

* Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ δικαιούχου που υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.
* Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για επεμβάσεις επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση, περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες οι επεμβάσεις επί ακινήτου εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προσκόμιση του δικαιολογητικού περιλαμβάνεται στο «Έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου.
* Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
* Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και έως 100% για τη θεματική ενότητα του τουρισμού.