Τι χρηματοδοτείται

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

1. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.