Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών

Επιδοτούνται Ιατροί /οδοντίατροι (5.000 - 20.000€), Μηχανικοί (4.000 - 8.000€), Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι (3.000 - 5.000€), Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι (3.000 - 5.000€), Λογιστές (3.000 - 5.000€) με ποσοστό 50% έως 80%. Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού (hardware και software), απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2009 έως 30 Νοεμβρίου 2009 (παράταση).

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:
•να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
•να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
•να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
•να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
•να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
•όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από 20.000 ευρώ ή περισσότερο (ανάλογα με την κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και περιοχή επαγγελματικής έδρας).