Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Κρατήσεων για τουριστικές μονάδες

Η Δράση "Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)" αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα. H Δράση αποσκοπεί:
  • στη διεθνή προβολή της χώρας μας
  • στη μείωση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
  • στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις τουριστικές μονάδες
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες θα ενισχυθούν μέσω της Δράσης προκειμένου να αναπτύξουν νέες εφαρμογές διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Επίσης θα ενισχυθούν με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων. Η επιχορήγηση των ενεργειών αυτών θα οδηγήσει στην επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:
  • στη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και των προϊόντων των τουριστικών μονάδων (υποχρεωτικά για τις υπηρεσίες διαμονής, ιδανικά και για λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες, εφόσον υπάρχουν)
  • στην ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και των περιοχών στις οποίες βρίσκονται
  • στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και τη διατήρηση πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 € και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.000 € (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης). Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 7.000 €.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.