Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

  • Πάγιος εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις (π.χ. εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, Η/Υ γραφείου, προγράμματα λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης, δίκτυο Η/Υ, τηλεφωνικό δίκτυο, έπιπλα γραφείου, όργανα εργαστηρίου, μηχανές παραγωγής, δαπάνες κατασκευής-διαμόρφωσης χώρου, δαπάνες μεταφοράς κλπ)
  • Ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, ψυγεία, χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ).
  • Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
  • Προβολή-Προώθηση (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστικά έντυπα, website, επιγραφή, λογότυπο, CD-ROM, ενέργειες webmarketing, SEO, κλπ)
  • Άλλες Δαπάνες όπως μεταφορά τεχνογνωσίας, τυποποίηση, πιστοποίηση.
  • Υπηρεσίες Συμβούλων όπως τεχνική βοήθεια υλοποίησης έργου, λογιστικές, φοροτεχνικές δαπάνες κλπ